Audiovizuální dílny


24. 6. 2022–26. 6. 2022

V rámci mezinárodního třídenního filmového festivalu Blacksphere vznikly filmové dílny Clever Blacksphere a Big Baby TV Blacksphere jejichž cíle a přínosy jsou následující:

  1. Edukace ohledně tvorby filmové a (audio)vizuální tvorby.
  2. Předání vědomosti z preprodukce, produkce, postprodukce, distribuce přípravy vzniku (audio)vizuálního materiálu. (Dílny povedou zkušení profesionálové z oboru.)
  3. Propojit různé součástí umění s důrazem na spolupráci a interdisciplinaritu.
  4. Nadchnout diváka každého věku pro film, audiovizuální a mediální tvorbu či prohloubit jeho znalosti.

Motto: „Kdo chce, vše se naučí.“

Dílny Big Baby TV Blacksphere a Clever Blacksphere poskytují komplexní, edukační a filmový program pro každého. Organizátoři jsou vystudovaní profesionálové z vysokých uměleckých škol (DAMU, FAMU, AVU), snaží se předávat i ty vědomosti, které není během studia lehké získat, protože odborníka dělá i praxe, nejen teorie.

Účastníci se dozví nejen jak vytvořit film, ale i např. jak vést vlastní natáčení, na jakou instituci se obrátit či jak vést účetnictví. Proto je program dílen (který úzce navazuje přímo na program festivalu)  rozdělen do různorodých částí; zahrnuje přednášky (zaměřené převážně na teoretické seznámení se s oborem), praktické workshopy, kurzy (během kterých si účastník vyzkouší nabytou teorii) a samotné díly, které mj. poskytnou i individuální mentoring. Festival je rozdělen do tří oblastí: přednášky, kurzy a samotné díly (Clever Blacksphere a Big Baby TV Blacksphere).

Pro upřesnění povahy jednotlivých oblastí poskytujeme jejich krátkou charakteristiku:

Přednášky jsou připravené na základě osobní zkušenosti přednášejících, jedná se o poskytnutí teoretických informací. Posluchač si z přednášek odnese podklady a pracovní sešity, které mu v budoucnu mohou sloužit, jako praktický návod jak realizovat svůj vlastní umělecký projekt. Pokud to dovoluje povaha přednášky, zahrnuje i praktickou část, ve které si účastníci prakticky vyzkouší právě získané vědomosti.

Kurz návštěvníka aktivně zapojuje do řešení problému. Na místě si vyzkouší, zda je jeho řešení vhodná cesta a může se podělit o osobní přístup k tématu. 

Dílny jsou časově nejnáročnější část programu. Účastníci aktivně na místě vytvářejí a zkoušejí nové možnosti. Jedná se o stoprocentní praktickou část s průvodním komentářem a vedením lektora. Finálním výstupem je dokument zachycující vznik a průběh festivalu.

Clever Blacksphere dílna je rozdělena do čtyř oblastí, které kopírují vznik filmu. Jedná se o preprodukci, produkci, postprodukci a distribuci.

I. Preprodukce

V rámci této části programu vystoupí několik lektorů, kteří účastníky seznámí se základní problematikou počátků vzniku vlastního projektu. Vystoupí např. následující osobnosti:

II. Produkce

Posluchač se seznámí s možnostmi, které nabízí filmové prostředí (např. green screen a využití dronů, 3D tiskáren, robotiky nebo kinetiky při přípravě a natáčení filmů).

III. Postprodukce

Důraz bude kladen především na proces efektivní práce. Posluchači se seznámí se základní problematikou správné výslovnosti, dozví se, jak si připravit text na natáčení nebo jak si natočit svůj podcast.

IV. Distribuce

Tato část se bude věnovat samotné distribuci projektu. Dotkne se otázek typu jak vybrat vhodnou lokaci k tvorbě či jak navrhnout vhodný plakát k propagaci.

Jeho přínos tkví v následujících bodech:

1) V drtivé většině případů se příslušné výukové instituce zaměřují nanejvýš na dvě až tři oblasti tvorby filmu (např. jen na postprodukci, produkci a distribuci), což je ale velmi nedostačující pro začínajícího umělce. Festival si proto klade za cíl, seznámit účastníka s celým spektrem procesu filmové tvorby. Tímto programem dobře doplňuje další festivaly s podobnou povahou (např. Anifilm nebo Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava.), které se zaměřují na jiné umělecké oblasti.

2) Dochází prohlubování vztahů mezi tvorbou a praktickým fungování v oblasti zákonů (ve vzdělávacím programu máme ekonomicko-právní okruhy).

3) Navazuje se nejen komunikační spojení mezi přednášejícími a posluchači a vice versa. Přednášející jsou součástí festivalového dění, tudíž se realizuje vztah dynamický, ve kterém se navzájem učí obě strany. 

4) Důraz je kladen na osvětu co se týče ekologie v tvorbě, jelikož i u tvorby filmu vzniká extrémní množství odpadu. Ukazujeme, jak je možné věci dělat nově, jinak a s ohledem na životní prostředí.

Cílová skupina projektu

Cílová skupina projektu tvoří vzhledem k edukačnímu cíli festivalu převážně mládež zajímající se o filmovou tvorbu. Přednášky a kurzy jsou ale připravené tak, aby byly přínosné i pro odbornou a širší veřejnost.

Podmínky pro výběr účastníků nejsou stanovené, nejdříve jsou osloveny školy v kraji, neziskové a kulturní organizace, kterým je nabídnut zvýhodněný vstup, který je rovněž nabídnut dětem z vyloučených oblastí a rodin.

Kapacita je pro udržení vysokého standardu výuky omezená na 10 dětí. Přihlašovat se lze po dnech, aby se dosáhlo nejvyšší možné flexibility pro rodiče i děti. Denní poplatek činí 550 Kč. V případě zájmu o třídenní zapojení je cena zvýhodněná na 1200 Kč. Kontaktní osoba pro přihlášení na kurz je Marie Krajplová (portal@binarycode.one).